Cojak

Japanese On Search: shuchi

jutsu shutsu shuchi sotsu sympathy, pity; comfort
jutsu chutsu shutsu shuchi fear, be afraid; shy, timid
sai se sa shutsu shuchi katsukac to taste, to sip; to spit; the sound of sipping; to surprise
shutsu shuchi sotsu zochi sui rocky peaks; lofty and dangerous
shutsu shuchi sotsu sochi jutsu to give alms
shutsu juchi shuchi needle
shutsu shuchi fall ground, stumble, trip
shutsu shuchi cricket

RSS