Cojak

Japanese On Search: techi

tetsu techi getsu to connect
tetsu techi tatsu tachi to prick; to cut blocks, to engrave
tatsu tachi tetsu techi setsu se collect, gather up, pick up
tetsu techi tei sad, melancholy, grieving, mournful
tetsu techi wise. to know intuitively
tetsu techi jellyfish
tetsu techi chii to pour wine in a libation
tetsu techi tei libation
tetsu techi iron; strong, solid, firm
ten tetsu techi smile

RSS