Cojak

Japanese On Search: zeu

seu zeu clever; alert in mind pigmies
sau sou seu zeu noisy
seu zeu shiu shiyu shaku zaku chew; eat; munch
deu neu zeu dau eu keu graceful, charming, fascinating

RSS