Cojak

Japanese On Search: zui

shi sui zui a mountain peak
sen zen sui zui fence
zui sui afraid, apprehensive, nervous
zui sui follow, listen to, submit to
ta da zui Sui dynasty; surname
zui ni drooping leaves; fringe soft, delicate
sui zui comply with, follow along; thereupon
i sui zui ni coriander
zui felicitous omen; auspicious
tai tsui zui beat, pound, strike, throw; shampoo
sai sui zui having the appearance of depth
zui ni tassels hanging from hat
sui zui horse whip; flog
tsui zui da weight
tai te tsui zui to throw (a stone)
sui zui sai shutsu juchi speak ill of, vilify; berate; interrogate
tai zui ta to fall in ruins; to collapse
zui ni i pass buck, lay blame on others
sai zui sui a high mountain; precipitous
shun jun ton tai zui instrument
tai zui dai to dislike, to abhor, to hate
zui sui follow, listen to, submit; to accompany; subsequently, then
zui ni stamen
sui zui shutsu juu be worn out, be haggard
ju nyu zui ni to stain, to dye
sui sai zui wooden rammer or pestle; place
sui zui pendant girdle ornament
tsui zui tai hate, abhor; hatred, resentment
zui unopened flowers, flower buds
sui zui ear of grain; ripe grain
tai zui tsui bear
zui ni sou shou sui drooping leaves; fringe soft, delicate
zui unopened flowers, flower buds
zui sui bone marrow; essences, substances
sui zui hem or border of a garment; tassel
tai zui dislike
sui zui grave clothes
shou jou sui zui tower; surname
zui stamen or pistil
zui sui bone marrow; essences, substances

RSS