Cojak

Mandarin Search: chai1

chā chá chǎ chà chāi cha crotch; fork, prong
chāi chè to break up, split apart, rip open; to destroy
chāi ornamental hairpin
chà chāi to differ; different, wrong; nearly, almost; an officer
chāi chā ornamental hairpin
chā chāi strong and pliable, resilient

RSS