Cojak

Mandarin Search: chen3

dān tán chěn gloat, stare at; to delay, to loiter, to hinder
chěn chēn (Cant.) to hold between the fingers and thumb
chěn gritty
cán chěn shǎn yǐn zàn zhàn (same as 蠶) silkworm
chěn gritty

Warning: A non-numeric value encountered in /home/public/library.php on line 442
chěn hǔi nòu shèn tíng
timid; weak and dulll

RSS