Cojak

Mandarin Search: chun1

chūn qūn varnish
chūn chǔn spring; wanton
tún chūn green sprout; foolish
椿 chūn father; a plant with white flowers
qúan chūn cart wheel with no spokes
chūn chǔn spring; wanton
xún chūn tree
chūn shūn qūn sled
chūn (Cant.) eggs of birds or reptiles; testicles

RSS