Cojak

Mandarin Search: dun4

dùn tún grain basket, bin for grain
dùn a village; to dwell together
dùn dèn to move, to shake
dùn tún zhùan chún chaotic, confused; turbid, murky
tún dùn tūn heat with fire; stew
dǔn dùn zhūn to doze; to nap; to nod
dùn blunt, obtuse; dull; flat; dull-witted
dùn a kind of farm tool
dùn shǔn yǔn shield; dutch guilder; Indonesia
dùn zhūn pause, stop; bow, kowtow; arrange
dùn (same as 鈍) blunt, obtuse; dull-witted
dùn blunt, obtuse; dull; flat; dull-witted
dùn xún qūn hide, conceal oneself; escape
dùn zhūn pause, stop; bow, kowtow; arrange
dùn deceive, hide, conceal; flee
dùn dūn tūn tún heat with fire; stew
㬿 dùn moonlight

RSS