Cojak

Mandarin Search: geng4

gèn gèng extend across, through; from
gèn gèng extend across, through; from
gèng gēng more, still further, much more
gēng gèng a rope
gēng gèng a rope
gèng (same as ) tuna, something like sturgeon
gèng tuna, something like sturgeon
gèng leather to be moistened by rain
gèng (same as ) tuna
gèng tuna

RSS