Cojak

Mandarin Search: guang4

wàng gǔang gùang kúang travel, go to; deceive; scare
gùang kúang kùang light; bright; brilliant, clear, intelligent; day dawn
gùang gūang a coir-palm
gùang kúang ramble, stroll, roam, wander
gùang kòu unburnt bricks; tiles; eathenware, etc.

RSS