Cojak

Mandarin Search: hang4

xíng háng xìng hàng héng go; walk; move, travel; circulate
háng hàng kàng a ferry; fog; flowing
xìang hàng alley, lane
héng háng hàng cross-beams of roof
gāng hàng bamboos placed across wooden frames on which grain may be stored in damp climates
háng gāng hàng fly down or downward
hàng liáo xìang (ancient form of 巷) (interchangeable 衖) a lane; an alley
hàng xìang a kind of water bird, (a second name for )

RSS