Cojak

Mandarin Search: ling4

lìng líng lǐng command, order; 'commandant', magistrate; allow, cause
lìng another, separate, other
líng lìng spirit, soul; spiritual world
líng lìng lǐng purine
líng lìng drops of rain; to fall in drops
líng lìng spirit, soul; spiritual world

RSS