Cojak

Mandarin Search: qun1

qūn to dawdle; the emperor Yao's father
qūn round-shaped storage bin for grain
chūn qūn varnish
qūn jùn xùn sūo retreat, withdraw, fall back
dùn xún qūn hide, conceal oneself; escape
qūn cūn cún squat
chūn shūn qūn sled

RSS