Cojak

Mandarin Search: sui1

sūi KangXi radical 35; go slowly
sūi rap, tap; radical number 66
尿 niào sūi urine; urinate
sūi although, even if
sūi súi tǔo soothe, appease, pacify
sūi súi shuāi rúi tǔo soothe, appease, pacify; carriage harness
sūi wēi wěi coriander
shā sūo sūi kind of sedge grass, used anciently for raincoats
sūi gaze at, stare at; uninhibited
cūi sūi shuāi sackcloth worn on breast during
sūo sāi sūi rain coat made of straw, coir, etc.
sūi although, even if

RSS