Cojak

Mandarin Search: tai1

tái tāi platform; unit; term of address
tāi unborn child, embryo, fetus
tái tāi moss, lichen
tái tāi tower, lookout; stage, platform
tái dài zhài tāi an old, tired horse, a jade; tired, exhausted

RSS