Cojak

Mandarin Search: ting4

tīng dìng tìng sandbar, beach, bank, shore
tīng tìng yín hear; understand; obey, comply
tíng tìng courtyard; spacious hall or yard
tǐng tìng a club; a stalk; straight
tīng tìng hear, listen; understand; obey
tīng tìng hear, listen; understand; obey

RSS