Cojak

Mandarin Search: zang1

zāng female sheep, ewe
zāng ram
zāng zàng zǎng internal organs, viscera; dirty
zāng booty, loot, stolen goods; bribe
zāng booty, loot, stolen goods; bribe
zāng cáng zàng záng good, right, generous; command
zāng cáng hide, conceal; hoard, store up
cáng zàng zāng hide, conceal; hoard, store up
zāng zān dirty; filthy
zāng booty, loot, stolen goods; bribe
zāng zān dirty; filthy
zāng zǎng dirty; firm; fat
zāng booty, loot, stolen goods; bribe

RSS