Cojak

Mandarin Search: zhun3

chún qúan tún zhūn zhǔn pure, clean, simple
zhǔn approve, allow, permit; in accord
chún qúan tún zhūn zhǔn pure, clean, simple
zhǔn sǔn aquiline (nose); a falcon
chún zhūn zhǔn honest, simple, unsophisticated; cyanogen; ethane dinitrile
zhǔn rule, guideline, standard
zhǔn sǔn a hawk

RSS