Cojak

Vietnamese Search: đồng

tóng tòng together, same; surname
tóng tòng same, similar; together with
tóng zhōng child, boy, servant boy; virgin
tǒng tóng dòng thick piece of bamboo; pipe
tóng zhùang page, boy servant
tóng copper, brass, bronze cuprum

RSS