Cojak

Vietnamese Search: dương

yáng sheep, goat; KangXi radical 123
yáng xíang yǎng ocean, sea; foreign; western
yáng scatter, spread; praise
yáng 'male' principle; light; sun
yáng willow, poplar, aspen; surname

RSS