Cojak

Mandarin Search: guang

广 yǎn ān gǔang wide, extensive, broad; rad. 53
gǔang broad, wide, extensive
gūang light, brilliant, shine; only
gǔang fierce, rude, uncivilized
wàng gǔang gùang kúang travel, go to; deceive; scare
gūang big
gùang kúang kùang light; bright; brilliant, clear, intelligent; day dawn
gūang húang sparkle, glitter
gūang carat
gùang gūang a coir-palm
gūang bladder
gùang kúang ramble, stroll, roam, wander
gūang point of a sword
gǔang broad, wide, extensive
húang hǔang hùang gūang expanse of water, lake, pond
héng hèng gūang húang hùang across
gùang kòu unburnt bricks; tiles; eathenware, etc.
gǔang jǐng fierce, rude, uncivilized

RSS