Cojak

Mandarin Search: keng

kēng gāng pit, hole, shaft
háng kēng throat
kēng pit, hole; bury, trap; harry
jìng kēng shinbone; calf of leg
kēng the sound of stones knocking together
kēng man
xíng yán kēng whetstone
jìng kēng shinbone; calf of leg
kēng strike, beat, stroke; jingling
kēng the sound of stones knocking together
ěr èr kēng erbium
kēng (Cant.) to knock, hit
kěng strong and durable (same as 轂) hub (of a wheel), wheel
kēng strike, beat, stroke; jingling

RSS