Cojak

Mandarin Search: sen

cǔi xǐan sěn xùn sprinkle; scatter; pour; to wipe away; to shiver
sēn forest; luxuriant vegetation
shǎn chān sēn càn xīan a delicate hand; mix, blend, adulterate
shèn qīn sēn lín soak through, infiltrate
sēn cēn zān a basket, hod, scuttle; a hairclasp
sēn sān shēn ginseng; huge

RSS