Cojak

Mandarin Search: zun

zùn push
zūn respect, revere, venerate; honor
qúan zūn zhūan crouch
zǔn meet
zūn cún cup
zǔn economize; abide by, comply with
zūn zǔn goblet; jar, jug; lush
zūn obey, comply with, follow; honor
jìe zǔn lush growth; dense growth of trees and grass, to huddle together; to crowd together
zūn a goblet; a bottle, a wine-jar
zǔn to talk, converse
dūn dún cún zūn cǔn cúan squat, crouch; idle about
zūn cap
zùn zūn barbel
zùn zūn barbel

RSS